Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 06 | 00 ms
[354835]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Shi Gouchen / Jiang Xingyu. - Henan : Zhongzhou Chubanshe, . - 308 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI JIA|FO
[354929]  Show Record 

Ming Kanben Xi Xiang Ji Yanjiu / Jiang Xingyu. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 306 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 782.01 CHI JIA|FO
[356729]  Show Record 

Ming Kanben Xi Xiang Ji Yanjiu / Jiang Xingyu. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 306 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356915]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Juzhong Da Cidian / Zhang Lihui, Jiang Xingyu. - Shanghai : Shanghai Cishu Chubanshe, . - 1668 p.
Descritores: Dicionário | Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356932]  Show Record 

Yi Xi Dai Yao / Jiang Xingyu. - Cantão : Guangdong Renmin Chubanshe, . - 274 p.
Descritores: Teatro | História | Cultura | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356988]  Show Record 

Xi Xiang Ji Kaozheng / Jiang Xingyu. - Shanghai : Shanghai Guji Chubamnshe, . - 241 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO