Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 19 | 01 ms
[260854]  Show Record 

O viajante / Yun Li
In: Antologia de poetas de Macau / sel. e org. Joge Arrimar, Yao Jingming. - Macau : Instituto Camões, Instituto Cultural de Macau, Instituto Português do Oriente, 1999. - p. 176
Descritores: Macau | Literatura | Portugal
Cota: 5-53-30-57|BGUC
[260855]  Show Record 

Sem título / Yun Li
In: Antologia de poetas de Macau / sel. e org. Joge Arrimar, Yao Jingming. - Macau : Instituto Camões, Instituto Cultural de Macau, Instituto Português do Oriente, 1999. - p. 178
Descritores: Macau | Literatura | Portugal
Cota: 5-53-30-57|BGUC
[354657]  Show Record 

Jingju Suohua / Li Yuanlong. - Hong Kong : Xianggang Hongye Shuju, . - 96 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI LI|FO
[354706]  Show Record 

Yi Peng Xue / Li Yu. - Shanghai : Shanghai Guji Chubanshe, . - 182 p.
Descritores: Artes do espectáculo | Literatura | China
Cota: 782 CHI LI|FO
[354748]  Show Record 

Feng Yun Hui / Li Yu. - Beijing : Shanghai Guji Chubanshe, . - 118 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI LI|FO
[354749]  Show Record 

Wu Gao Feng / Li Yu. - Beijing : Shanghai Guji Chubanshe, . - 146 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI LI|FO
[354750]  Show Record 

Yi Pin Jue / Li Yu. - Beijing : Shanghai Guji Chubanshe, . - 128 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI LI|FO
[354832]  Show Record 

Fengzheng Wu / Li Yu. - Jiangsu : Jiangsu Meishu Chubanshe, . - 94 p.
Descritores: Banda desenhada | China
Cota: 782(084.11) CHI LI|FO
[354834]  Show Record 

Qing Zhong Pu / Li Yu. - Jiangsu : Jiangsu Meishu Chubanshe, . - 126 p.
Descritores: Banda desenhada | China
Cota: 782(084.11) CHI LI|FO
[354931]  Show Record 

Li Liweng Qu Hua / Li Yu. - Changsha : Hunan Renmin chubanshe, . - 167 p.
Descritores: Falso têxtil | Literatura | China
Cota: 82.09 CHI LI|FO
[357116]  Show Record 

Minjian Xiqu Geyao Sanlun / Li Yuenan. - Shanghai : Shanghai Chubanshe, . - 185 p.
Descritores: Artes | Usos e costumes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357365]  Show Record 

Wan Hua Lou / Li Yutang. - Hong Kong : Xiangji Shuju, . - 198 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357366]  Show Record 

Wan Hua Lou / Li Yutang. - Taipei : Dongfang Chubanshe, . - 284 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357389]  Show Record 

Li Liweng Qu Hua / Li Yu. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 95 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357470]  Show Record 

Xian Qing Ou Ji / Li Yu. - Taiwan : Shibao Wenhua Shiye Chuban Qiye Youxian Gongsi, . - 254 p.
Descritores: Filosofia | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[359583]  Show Record 

Xian Qing Ou Ji / Li Yu. - Taiwan : Shibao Wenhua Shiye Chuban Qiye Youxian Gongsi, . - 254 p.
Descritores: Artes | China
Cota: 929 CHI LI|FO
[360308]  Show Record 

Zhongguo Meishu Shi Gang / Li Yu. - Beijing : Edições de Belas Artes do Povo, . - 340 p.
Descritores: Artes | História | China
Cota: 7(091) CHI LI|FO
[372412]  Show Record 

Li Yu, Li Qingzhao Ci Xiang Jie / Li Yu. - Sichuan : Editora de Literatura e Arte de Sichuan, . - 243 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI LI|FO
[372613]  Show Record 

Yijiayan Jushi Qiwan Bu, Gong Duan Yingzao Lu / Li Yu. - Shanghai : Edições de Ciência e Tecnologia de Shanghai, . - 2 v.
Descritores: Artes | Arquitectura | China
Cota: 72 CHI LI|FO