Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 21 | 01 ms
[340992]  Show Record 
Zhongguo Bainian Banhua 1900-2000 = Cem anos da gravura chinesa, 1900-2000 / pref. de Wang Qi. - Guangzhou : Belas Artes de Lingnan, . - [14], 381 p.
Descritores: Belas-artes | China
Cota: 76 CHI ZHO|FO
[356748]  Show Record 

Zhongguo Nuo Xi Nuo Wenhua Yanjiu Tongxun / Tuo Xiuming, Wang Qiugui. - Xinzhu : Guoli Qinghua Daxue Wenxue Yanjiusuo, . - 247 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356877]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Xuan (Shang) / Wang Qi. - Beijing : Renmin Wenxue Chubanshe, . - 460 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356878]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Xuan (Zhong) / Wang Qi. - Beijing : Renmin Wenxue Chubanshe, . - 461-858 p.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356879]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Xuan (Xia) / Wang Qi. - Beijing : Renmin Wenxue Chubanshe, . - 859-1201 p.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357165]  Show Record 

Zhongguo Gudai Fengshui Shu / Wang Qing. - Beijing : Beijing Shifan Daxue Chubanshe, . - 258 p.
Descritores: Arquitectura | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357570]  Show Record 

Zhongguo Nuoxi Nuowenhua Yanjiu Tongxun / Wang Qiugui. - Xinzhu : Instituto da História da Universidade de Qinghua, . - 421 p.
Descritores: Religião | Cultura | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[359136]  Show Record 

Zhongguo Nuoxi Nuo Wenhua Yanjiu Tongxun / Wang Qiugui. - Xinzhu : Instituto da História da Universidadede Qinghua, . - 237 p.
Descritores: Religião | Cultura | Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[359683]  Show Record 

Zhongguo Nuoxi Nuowenhua Yanjiu Tongxun / Wang Qiugui. - Xinzhu : Instituto da História da Universidade de Qinghua, . - 421 p.
Descritores: Religião | Cultura | China
Cota: 398.3 CHI WAN|FO
[359684]  Show Record 

Zhongguo Nuoxi Nuo Wenhua Yanjiu Tongxun / Wang Qiugui. - Xinzhu : Instituto da História da Universidadede Qinghua, . - 237 p.
Descritores: Religião | Cultura | Artes do espectáculo | China
Cota: 398.3 CHI WAN|FO
[359921]  Show Record 

Zhongguo Juzhu Jianzhu Shi / Liu Zhiping. - Beijing : Edições da Indústria de Construção Civil da China, . - 269 p.
Descritores: Arquitectura | Cidade | Jardim | China
Cota: 72(091) CHI LIU|FO
[364628]  Show Record 

Minsu Quyi / Wang Qiugui. - Taipei : Fundação da Cultura Folclórica, . - 2 v.
Descritores: Usos e costumes | China
Cota: 398.3 CHI WAN|FO
[366893]  Show Record 

Guizhousheng Dejiangxian Wenpingxiang Huangtucun Tujiazu Chongshou Nuo Diaocha Baogao / Wang Qiugui. - Taiwan : Fundação Shihezheng, . - 528 p.
Descritores: Teatro | Usos e costumes | China
Cota: 398.3 CHI WAN|FO
[366903]  Show Record 

Guizhou Anshun Dixi Diaocha Baogao / Wang Qiugui. - Taiwan : Fundação Shihezheng, . - 498 p.
Descritores: Teatro | Usos e costumes | China
Cota: 398.3 CHI WAN|FO
[366904]  Show Record 

Guizhousheng Cengongxian Zhuxixiang Cenwang Cun Laowuji Xinuoshen Diaocha Baogao / Wang Qiugui. - Taiwan : Fundação Shihezheng, . - 408 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.3 CHI WAN|FO
[369794]  Show Record 

Taiwan de shuyuan / Wang Qizong. - Taipei : Conselho para os Assuntos Culturais, . - 63 p.
Descritores: Educação | História | Taiwan
Cota: 910 TAIW WAN|FO
[370025]  Show Record 

Mei Yuan / Wang Qi. - Shen Yang : Instituto de Belas Artes de Lu Xun, . - 64 p.
Descritores: Belas Artes | Pintura | China
Cota: 75 CHI WAN|FO
[370355]  Show Record 

Yin Ren Chuan / Wang Qishu. - Cantão : Cui Langgan Guan, . - 101 p.
Descritores: Biografia | Escultura | China
Cota: 929 CHI WAN|FO
[375001]  Show Record 

China's last emperor as an ordinary citizen / Wang Qingxiang. - Beijing : China Reconstructs, . - 85 p.
Descritores: Biografia | História | Chefe de estado | China
Cota: CHI 929 AIS|FO
[415944]  Show Record 

Ren Dao Zhong Nian / Wang Qimin, Sun Yu. - Changchun : Cinematográfica de Changchun, . - 2 VCD
Descritores: Cinema | China
Cota: 773-VCD|FO
[426182]  Show Record 

Ren Dao Zhong Nian / Wang Qimin, Sun Yu. - Changchun : Cinematográfica de Changchun, . - 2 VCD
Descritores: Cinema | China
Cota: 773-VCD|FO