Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 02 | 09 ms
[372436]  Show Record 

Hanyu Tingli Keben / Zhao Yanjiao. - Beijing : Universidade de Beijing, . - 149 p.
Descritores: Linguistica | Ensino
Cota: 80 CHI ZHA|FO
[369796]  Show Record 

Jianming hanyu keben / Zhao Xianzhou, Li Wenqi, Li Dong. - Shanghai : Editora de Ensino de Línguas Estrangeiras de Shanghai, . - 2 v.
Descritores: Linguística | China
Cota: 80 CHI ZHA|FO