Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 38 | 15 ms
[355133]  Show Record 

Jiu Shi Yu Jiu Shi / Tian Mingyang. - Taipei : Changchun Shu Shufang, . - 177 p.
Descritores: História | Vinho | China
Cota: C29-029|FO
[340883]  Show Record 
China. Beijing Municipality, Zhengyangmen Administration Department
Historical photos of old Beijing = Jiu jing shi zhao / ed. Hu Piyun, Fu Gongyue ; trad. Mai Yangzeng, Ji Ang. - Beijing : Beijing Publishing House, . - 308 p. - A series of Zhengyangmen)
Descritores: Artes visuais | História | China
Cota: 94:77(510)/HIS|FO
[340972]  Show Record 

Jiu Wudai Shi = Antiga história das cinco dinastias / Xue Juzheng. - Beijing : Editora China, . - 6 v.. - História das dinastias. 18)
Descritores: História | China
Cota: 94 CHI (Wudai.Jiu)=581|FO
[416440]  Show Record 

Cheng Nan Jiu Shi / Wu Yigong. - Shanghai : Cinematográfica de Shanghai, . - 2 VCD
Descritores: Cinema | China
Cota: 767-VCD|FO
[426176]  Show Record 

Cheng Nan Jiu Shi / Wu Yigong. - Shanghai : Cinematográfica de Shanghai, . - 2 VCD
Descritores: Cinema | China
Cota: 767-VCD|FO
[457875]  Show Record 

[Aomen hui gui shi nian xian zhi fa zhan yan jiu] / [Lei Wang]. - [Macau : Aomen li gong xue yuan yi guo liang zhi yan jiu zhong xin, . - [2], IV, 337 p. : il. ; 22 cm. - Yi guo liang zhi "wen ku". 9). - Texto em chinês.
Descritores: Macau | História | Constituição
Cota: 10-(1)-15-41-66|BGUC
[364535]  Show Record 

Shi Xian Shi Fo Shi Sheng / Zhang Gongchang. - Taipei : Árvore Sempre Verde, . - 249 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-1 CHI ZHA|FO
[355145]  Show Record 

Shi Shuo Xin Yu (Shih-shuo Hsin-yu) / Liu Yiqing ; trad. Richard B. Mather. - Taibei : Wenzhi Chubanshe, . - 269 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82 CHI LIU|FO
[457877]  Show Record 
[Ao men zhong xiao qi ye yu guo ji bi jiao yan jiu] / [yong zhong Guo]. - [Macau : Ao men li gong xue yuan, . - [2], IX, [1], 264 p. : il. ; 24 cm. - Texto em chinês.
Descritores: Macau | Pequena empresa | Média empresa
Cota: 10-(1)-15-41-69|BGUC
[457878]  Show Record 

[Guangxi Han yu fang yan yan jiu] / [Jianyou Xie]. - [Nanning : Guangxi ren min chu ban she, . - vol. 2 ; 30 cm. - Texto em chinês.
Descritores: Linguística
Cota: 5-1-41-122|BGUC
[312134]  Show Record 

A comparative study of Su Shi's He Tao Shi / Vincent Yang
Descritores: História | China
Cota: PP311/MS|FO
[338362]  Show Record 

A comparative study of Su Shi's He Tao Shi / Vincent Yang
In: Monumenta Serica. - V. 56 (2008), pp. 219-258
Descritores: História | China
Cota: PP311/MS|FO
[354900]  Show Record 

Zhongguo Juzhong Shi -- Kunju Fazhan Shi / Hu Ji, Liu Zhizhong. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 758 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI HU|FO
[355177]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 49 p.
Descritores: História | Relações internacionais | China
Cota: 94 CHI XUE|FO
[355190]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 45 p.
Descritores: História | Relações internacionais | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355191]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 43 p.
Descritores: História | Relações internacionais | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355192]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 95 p.
Descritores: História | Relações internacionais | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355216]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 92 p.
Descritores: História | Vietname | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355217]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 91 p.
Descritores: História | Relações internacionais | Taiwan | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355218]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 59 p.
Descritores: História | Relações internacionais | Cultura | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355279]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 96 p.
Descritores: História | Relações internacionais | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355280]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 45 p.
Descritores: História | Relações internacionais | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355281]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 43 p.
Descritores: História | Relações internacionais | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355282]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 41 p.
Descritores: História | Relações internacionais | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[357327]  Show Record 

Zhongguo Shi Shi / Lu Kanru, Feng Ruanjun. - [S.l.] : Dajiang Shupu, . - 3 v.
Descritores: História | Artes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[364881]  Show Record 
Xian Qin Shi Zhuan Wen Yi Shi / Qu Shiji, He Qinfu, Min Deyi. - Heilongjiang : Edições do Povo de Heilongjiang, . - 265 p.
Descritores: História | Biografia | China
Cota: 94 CHI QU|FO
[369637]  Show Record 

Su Shi shi xuan zhu / Wu Lu Shan, Xia Chengtao, Xiao Mei. - Tianjin : Editora de Literatura e Arte de Baihua, . - [9] 284 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI SU|FO
[369661]  Show Record 

San cao shi yi shi / Qiu Yingsheng, Gao Shuang. - Heilongjian : Editora do Povo de Heilongjian, . - 139 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI QIU|FO
[370078]  Show Record 

Panyu Pan Shi Shi Lue / Pan Yizeng. - Panyu : Escola Privada da Família Pan, . - 4 v.
Descritores: História | China
Cota: 82-1 CHI PAN|FO
[370112]  Show Record 

Song Xian Fen Shi Shi Ji / Xu Shaoyun. - Cantão : Yong Xin Yin Wu, . - 80 f.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI XU|FO
[372871]  Show Record 

Han Wei Liu Chao Shi Yi Shi / Wang Jingni. - Heilongjiang : Edições do Povo de Heilongjiang, . - 255 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI WAN|FO
[436091]  Show Record 

Er shi shi ji Aomen tian zhu jiao yin yue / Dingchang Dai. - [Macau : Instituto Cultural do Governo da R.A.E. de Macau, . - 240, [2] p. : il. ; 26 cm. - Texto em chinês.
Descritores: Macau | Música
Cota: 10-(1)-15-41-42|BGUC
[341063]  Show Record 

Hai Shi Yu Si = Onde a terra se acaba, e o mar começa / Su Jian. - Macau : Fundação Macau, . - 322 p. - Estudos de Macau)
Descritores: História | Macau
Cota: 910 POR SU|FO
[355024]  Show Record 

Shi Shuo Xin Yu. - Tainan : Wenxiang Shuju, . - 319 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-34 CHI LIU|FO
[355025]  Show Record 

Shi Shuo Xin Yu / Liu Yiqing. - Tainan : Zhengyan Chubanshe, . - 430 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-34 CHI LIU|FO
[367010]  Show Record 

Cao Shi Fuzi Yu Jian'an Wenxue / Li Baojun. - Shanghai : Edição de Livros Antigos de Shanghai, . - 99 p.
Descritores: Literatura | História | China
Cota: 82 CHI LI|FO
[369669]  Show Record 

Su Shi yu daojia daojiao / Zhong Laiyin. - Taipei : Livraria do Estudante de Taiwan, . - [8], 522 p.
Descritores: Religião | China
Cota: 299.513 CHI ZHO|FO
[372299]  Show Record 

Shi Shuo Xin Yu Jian Shu / Yu Jiaxi. - Beijing : Livraria da Chia, . - 933 p.
Descritores: História | China
Cota: 82-34 CHI LIU|FO

123movies