Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 03 | 53 ms
[366874]  Show Record 
Old Beijing in Panorama / text ed. by Fu Gongyue ; photos ed. by Zhang Hongjie. - Beijing : People's China Press, . - 315, [1] p.
Descritores: Artes visuais | História | Etnografia | China
Cota: CHI 77 OLD|FO
[340736]  Show Record 

Beijing old and new : a historical guide to places of interest / by Zhou Shachen. - Beijing : New World Press, . - [10], 438 p.
Descritores: História
Cota: 908(510)/ZHO|FO
[340883]  Show Record 
China. Beijing Municipality, Zhengyangmen Administration Department
Historical photos of old Beijing = Jiu jing shi zhao / ed. Hu Piyun, Fu Gongyue ; trad. Mai Yangzeng, Ji Ang. - Beijing : Beijing Publishing House, . - 308 p. - A series of Zhengyangmen)
Descritores: Artes visuais | História | China
Cota: 94:77(510)/HIS|FO