Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 23 | 73 ms
[340969]  Show Record 

Yuan shi = História de Yuan / Song Lian. - Beijing : Editora China, . - 15 v.. - História das dinastias. 23)
Descritores: Pintura | China
Cota: 94 CHI (Yuan)|FO
[128452]  Show Record 
O "yuan-prata" substitue o "yuan-ouro"
In: Boletim semanal : Banco Nacional Ultramarino. - Nº 34 (4 de Agosto 1949), p. 9
Descritores: Moeda | China
Cota: PP-1|BNU
Disponível em formato digitalDisponível em formato digital
[356984]  Show Record 

Quan Yuan qu, (Juan Yi zhi Yuan Qi) / Lu Qian. - Jinling : [s.n.], . - 110 p.
Descritores: Literatura | Poesia | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[365094]  Show Record 

Yuan Ming Yuan / Wang Wei. - Norte : Editora de Beijing, . - 73 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 910 CHI WAN|FO
[374894]  Show Record 

Yuan Ming Yuan Zhi Liao / Liu Dunzhen. - [S.l. : s.n., . - 8 v.
Descritores: Arquitectura | História | China
Cota: 94 CHI LIU|FO
[375225]  Show Record 
Sociedade de Yuan Ming Yuan da China
Yuan Ming Yuan / Sociedade de Yuan Ming Yuan da China. - Beijing : Edições da Indústria de Construção Civil da China, . - 231 p.
Descritores: Arquitectura | China
Cota: 72 CHI YUA|FO
[375228]  Show Record 
Sociedade de Yuan Ming Yuan
Yuan Ming Yuan Sishi Jing Tu Yong / Sociedade de Yuan Ming Yuan. - Beijing : Edições da Indústria da Construção Civil da China, . - 85 p.
Descritores: Jardim | Arquitectura | Pintura | Cidade
Cota: 72 CHI YUA|FO
[354990]  Show Record 

Xin Qu Yuan (Ce Shi) / Ren Erbei. - Shanghai : Zhonghua Shuju, . - 12 v.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI REN|FO
[354991]  Show Record 

Xin Qu Yuan (Ce Shi Yi) / Ren Erbei. - Shanghai : Zhonghua Shuju, . - 12 v.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI REN|FO
[354992]  Show Record 

Xin Qu Yuan (Ce Shi Er) / Ren Erbei. - Shanghai : Zhonghua Shuju, . - 12 v.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI REN|FO
[355017]  Show Record 
Yuan Qu Xuan (shi). - Shanghai : Zhonghua Shuju, . - 16 v.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: C27-011|FO
[355019]  Show Record 
Yuan Qu Xuan (shi'er). - Shanghai : Zhonghua Shuju, . - 16 v.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: C27-013|FO
[356727]  Show Record 

Yuan Ju Suyu Fangyan Li Shi / Zhu Juyi. - Shanghai : Shangwu Yinshuguan, . - 350 p.
Descritores: Linguística | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356805]  Show Record 

Song Yuan Xiqu Shi / Wang Guowei. - Shanghai : Shangwu Yinshu Guan, . - 199 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356818]  Show Record 

Li Yuan Ying Shi / Hsu Mu-yun. - Shanghai : [s.n.], . - Pag. var.
Descritores: Ópera | História | Artes gráficas | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356971]  Show Record 

Song Yuan Xiqu Shi / Wang Guowei. - Shanghai : Shangwu Yinshu Guan, . - 199 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356997]  Show Record 

Yuan Qu Ji Shi / Wang Wencai. - Beijing : Renmin Wenxue Chubanshe, . - 303 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357005]  Show Record 

Yuan Qu Shi Ci / Gu Xueji, Wang Xueqi. - Beijing : Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, . - 563 p.
Descritores: Dicionário | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[372433]  Show Record 

Yuan Ming Qing Shi Yibai Shou / Chen Youqin. - Shanghai : Editora de Livros Antigos de Shanghai, . - 168 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI CHE|FO
[374888]  Show Record 

Zao Yuan Shi Gang / Tong Jun. - Beijing : Edições da Indústria de Construção Civil, . - 66 p.
Descritores: Arquitectura | História | China
Cota: 72 CHI TON|FO
[375175]  Show Record 
Yuan Shi Fo Dian Xuan Yi. - Taipei : The Buddhist Association of the United States, . - 260 p.
Descritores: Religião | Budismo | China
Cota: 294.3 CHI GU|FO
[375554]  Show Record 

Classical Chinese drama (Yuan zaju) in the light of Gen kan zatsugeki no kenkyu (studies on the Yuan Zaju plays printed in the Yuan) : some notes on the present-day state of research / Viatcheslav Vetrov
In: Monumenta Serica. - V. 59 (2011), pp. 503-525
Descritores: Cultura | China
Cota: PP311/MS|FO
[364535]  Show Record 

Shi Xian Shi Fo Shi Sheng / Zhang Gongchang. - Taipei : Árvore Sempre Verde, . - 249 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-1 CHI ZHA|FO

php shell shell indir alfa shell indir bypass shell indir