Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 20 | 16 ms
[372612]  Show Record 

Zhongguo Gudai Wenxue Shi Wenda / Cao Chuji. - Guangdong : Edições do Povo de Guangdong, . - 320 p.
Descritores: Literatura | História | China
Cota: 82 CHI CAO|FO
[357355]  Show Record 

Zhongguo Gudai Wenxue Jian Shi / Xu Zongcai. - Beijing : Beijing Yuyan Xueyan, . - 218 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357562]  Show Record 

Zhongguo Gudai Wenxue Lilun Cidian / Zhao Zecheng. - Jilin : Edições de Literatura e História de Jilin, . - 648 p.
Descritores: Literatura | Dicionário | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[359675]  Show Record 

Zhongguo Gudai Wenxue Lilun Cidian / Zhao Zecheng. - Jilin : Edições de Literatura e História de Jilin, . - 648 p.
Descritores: Literatura | Dicionário | China
Cota: 030 CHI ZHA|FO
[360319]  Show Record 

Zhongguo Gudai Wenxue Jianshi Cankao ziliao / Xu Zongcai. - [S.l.] : Instituto de Línguas de Beijing, . - 268 p.
Descritores: Literatura | História | China
Cota: 82(091) CHI XU|FO
[364291]  Show Record 

Zhongguo Gudai Wenxue Cidian / Jia Chuantang. - Beijing : Wenxin Editora, . - 975 p.
Descritores: Literatura | Dicionário | China
Cota: 82(038) CHI JIA|FO
[356758]  Show Record 

Zhongguo Gudai Fushi Shi / Zhou Xibao. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 542 p.
Descritores: Vestuário | Usos e costumes | História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356841]  Show Record 

Zhongguo Gudai Xiju Shi / Tang Wenbiao. - Taibei : Lianjing Chubanshiye Gongsi, . - 278 p.
Descritores: História | Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357373]  Show Record 

Zhongguo Gudai Shuji Shi Hua / Liu Guojun. - Beijing : Zhonghua Shuju, . - 144 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[372621]  Show Record 

Zhongguo Gudai Huihua Lilun Fazhan Shi / Ge Lu. - Shanghai : Edições de Belas Artes do Povo de Shanghai, . - 193 p.
Descritores: História | Pintura | China
Cota: 75 CHI GE|FO
[372756]  Show Record 

Zhongguo Gudai Meixue Shi Yanjiu / Zhang Bennan. - Shanghai : Universidade de Shanghai, . - 403 p.
Descritores: Estética | História | China
Cota: 7 CH ZHA|FO
[375231]  Show Record 

Zhongguo Gudai Jianzhu Shi / Liu Dunzhen. - Beijing : Edições da Indústria de Construção Civil da China, . - 418 p.
Descritores: História | Arquitectura | China
Cota: 72 CHJI LIU|FO
[355144]  Show Record 

Zhongguo Wenxue Shi / Liu Cunren. - Taibei : Zhuangyan Chubanshe, . - 332 p.
Descritores: História | Taiwan
Cota: 82(091) CHI LIU|FO
[357301]  Show Record 
Faduldade de Chinês da Universidade de Beijing
Zhongguo Wenxue Shi / Faduldade de Chinês da Universidade de Beijing. - Beijing : Renmin Wenxue Chubanshe, . - 2 v.
Descritores: História | Literatura | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[360039]  Show Record 

Zhongguo Wenxue Shi Erbai Sishi Ti / Zhu Qikai. - Shandong : Edições da Literatura e Arte de Shandong, . - 685 p.
Descritores: História | Literatura | China
Cota: 82(091) CHI ZHU|FO
[360199]  Show Record 

Zhongguo Wenxue Lilun Piping Shi / Min Ze. - Beijing : Edições da Literatura do Povo, . - 2 v.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82(091) CHI MIN|FO
[360217]  Show Record 

Zhongguo Xiandai Wenxue Shi Jianbian / Tang Tao. - Beijing : Edições da Literatura do Povo, . - 584 p.
Descritores: História | Literatura | China
Cota: 82(091) CHI TAN|FO
[370141]  Show Record 
Zhongguo Wenxue Shi. - Beijing : Edições da Literatura do Povo, . - 320-709 p.
Descritores: História | Literatura | China
Cota: 82 CHI ZHO|FO
[372306]  Show Record 
Grupo de Compilação da História da Literatura da China do Instituto da Literatura da China da Academia de Ciências da China
Zhongguo Wenxue Shi / Grupo de Compilação da História da Literatura da China do Instituto da Literatura da China da Academia de Ciências da China. - Beijing : Edições da Literatura do Povo, . - 3 v.
Descritores: Literatura | História | China
Cota: 82 CHI ZHO|FO
[372765]  Show Record 

Zhongguo Wenxue Shi / You Guo'en. - Beijing : Edições da Literatura do Povo, . - 4 v.
Descritores: Literatura | História | China
Cota: 82 CHI YOU|FO