Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 06 | 01 ms
[360308]  Show Record 

Zhongguo Meishu Shi Gang / Li Yu. - Beijing : Edições de Belas Artes do Povo, . - 340 p.
Descritores: Artes | História | China
Cota: 7(091) CHI LI|FO
[372757]  Show Record 

Meixue he Zhongguo Meishu Shi / Zhu Guangqian. - Shanghai : Editora de Conhecimentos, . - 124 p.
Descritores: História | Estética | Belas artes | China
Cota: 7 CHI ZHU|FO
[365239]  Show Record 

Zhongguo Meishu Quanji, Gongyi Meishu Bian, 12, Minjian Wanju, Jianzhi Piying / Cao Zhenfeng. - Beijing : Edições de Belas Artes do Povo, . - 209 p.
Descritores: Artesanato | Belas artes | China
Cota: 745 CHI CAO|FO
[366845]  Show Record 

Zhongguo Meishu Quanji, Gongyi Meishu Bian 8 Qiqi / Wang Shixiang. - Beijing : Edições de Objectos Culturais, . - 190, 68 p.
Descritores: Artesanato | China
Cota: 745 CHI WAN|FO
[354900]  Show Record 

Zhongguo Juzhong Shi -- Kunju Fazhan Shi / Hu Ji, Liu Zhizhong. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 758 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI HU|FO
[357327]  Show Record 

Zhongguo Shi Shi / Lu Kanru, Feng Ruanjun. - [S.l.] : Dajiang Shupu, . - 3 v.
Descritores: História | Artes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO