Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 96 | 14 ms
 Ir para 
 
12 >
[364347]  Show Record 

Zhongguo Meixue Shi / Li Zehou, Liu Gangji. - Beijing : Edições de Ciências Sociais da China, . - 606 p.
Descritores: História | China
Cota: 7.01 CHI LI|FO
[372785]  Show Record 
Departamento de Estática da Faculdade de Filosofia da Universidade de Beijing
Zhongguo Meixue Shi Ziliao Xuanbian / Departamento de Estática da Faculdade de Filosofia da Universidade de Beijing. - Beijing : Zhonghua Shuju, . - 2 v.
Descritores: Artes | História | Estética | China
Cota: 7 CHI ZHO|FO
[372792]  Show Record 

Zhongguo Meixue Shi Dagang / Ye Lang. - Shanghai : Edições do Povo de Shanghai, . - 663 p.
Descritores: História | Estética | China
Cota: 7 CHI YE|FO
[372756]  Show Record 

Zhongguo Gudai Meixue Shi Yanjiu / Zhang Bennan. - Shanghai : Universidade de Shanghai, . - 403 p.
Descritores: Estética | História | China
Cota: 7 CH ZHA|FO
[372757]  Show Record 

Meixue he Zhongguo Meishu Shi / Zhu Guangqian. - Shanghai : Editora de Conhecimentos, . - 124 p.
Descritores: História | Estética | Belas artes | China
Cota: 7 CHI ZHU|FO
[354900]  Show Record 

Zhongguo Juzhong Shi -- Kunju Fazhan Shi / Hu Ji, Liu Zhizhong. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 758 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI HU|FO
[357327]  Show Record 

Zhongguo Shi Shi / Lu Kanru, Feng Ruanjun. - [S.l.] : Dajiang Shupu, . - 3 v.
Descritores: História | Artes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[372753]  Show Record 

Zhongguo Xiaoshuo Meixue / Ye Lang. - Beijing : Editora da Universidade de Beijing, . - 303 p.
Descritores: Estética | China
Cota: 7 CHI YE|FO
[372755]  Show Record 

Xifang Meixue Shi / Zhu Guangqian. - Beijing : Edições da Literatura do Povo, . - 348 p.
Descritores: Estética | História | China
Cota: 7 CHI ZHU|FO
[372775]  Show Record 

Zhongguo Gudai Meixue Yishu Lunwen Ji / Jiang Kongyang. - Shanghai : Edições de Livros Antigos de Shanghai, . - 388 p.
Descritores: Estética | Artes | China
Cota: 7 CHI JIA|FO
[372943]  Show Record 

Meixue Shi Sui Ji / Zhu Guangqian. - Tianjin : Edições da Literatura e Arte Cem Flores, . - 191 p.
Descritores: Filosofia | Estética
Cota: 7 CHI ZHU|FO
[364535]  Show Record 

Shi Xian Shi Fo Shi Sheng / Zhang Gongchang. - Taipei : Árvore Sempre Verde, . - 249 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-1 CHI ZHA|FO
[340946]  Show Record 

Shi Qi Zhongguo de Bijiasuo / Chen Bing. - Hong Kong : HongKong Yinhe Publishing House, . - 93 p.
Descritores: Biografia | Artes | Pintura | Hong Kong
Cota: 75 HON CHE|FO
[341069]  Show Record 

Zhongguo Yanhua Faxian Shi = História da descoberta das pinturas rupestres da China / Chen Zhao Fu. - Shanghai : Edições Populares de Shanghai, . - 467 p.
Descritores: Artes | China
Cota: 7.031 CHI CHE|FO
[354502]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi Jiangzuo / Zhou Yibai. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 247 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 792(091) CHI ZHO|FO
[354508]  Show Record 

Zhongguo Wenhua Shi Sanbai Ti / Xu Hongxing. - Shanghai : Shanghai Guji Chubanshe, . - 854 p.
Descritores: História | Cultura | China
Cota: 94 CHI XU|FO
[354609]  Show Record 

Zhongguo Jingju Shi Tulu / Jin Yaozhang. - Shijiazhuang : Hebei Jiaoyu Chubanshe, . - 253 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | Biografia | China
Cota: 782(091) CHI JIN|FO
[354630]  Show Record 

Zhongguo Jingju Shi. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 2 v.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 782(091) CHI MA|FO
[354835]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Shi Gouchen / Jiang Xingyu. - Henan : Zhongzhou Chubanshe, . - 308 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI JIA|FO
[354839]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi / Deng Suining. - Hong Kong : Xianggang Yiwen Chubanshe, . - 136 p.
Descritores: História | China
Cota: 792(091) CHI DEN|FO
[354840]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Shi / Meng Yao. - Taibei : Wen Xing Shudian, . - 247 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 782(091) CHI MEN|FO
[354850]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Shi Manhua / Wu Guoqin. - Shanghai : Shanghai Wenyi Chubanshe, . - 320 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI WU|FO
[354868]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi / Xu Muyun. - Shanghai : Shijie Shuju, . - 357 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 792(091) CHI XU|FO
[354898]  Show Record 

Zhongguo Yinyue Shi / Tianbian Shangxiong. - Shanghai : Shangwu Yinshu Guan, . - 241 p.
Descritores: Música | História | China
Cota: 78(091) CHI TIAN|FO
[354953]  Show Record 

Zhongguo Jinshi Xiqu Shi / Qingmu Zhenger. - Shanghai : Shangwu Yinshuguan, . - 737 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 782(091) CHI QIN|FO
[355053]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Shi / Ma Wenqi, Xie Yongjun, Song Po. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 149 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 782(091) CHI MA|FO
[355082]  Show Record 

Zhongguo Wudao Shi / Chang Renxa. - Taibei : Lan Ting Shudian, . - 403 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 793(091) CHI CHA|FO
[355083]  Show Record 

Zhongguo Wudao Shi / Ouyang Yuqian. - Taibei : Lan Ting Shudian, . - 536 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 793(091) CHI OUY|FO
[355120]  Show Record 

Zhongguo Fengsu Shi. - Chengdu : Ba Shu Shu She, . - 365 p.
Descritores: História | Usos e costumes
Cota: C29-016|FO
[355144]  Show Record 

Zhongguo Wenxue Shi / Liu Cunren. - Taibei : Zhuangyan Chubanshe, . - 332 p.
Descritores: História | Taiwan
Cota: 82(091) CHI LIU|FO
[355167]  Show Record 

Zhongguo Yinyue Shi / Zheng Jinwen. - Shanghai : Datong Yuehui, . - 5 v.
Descritores: Música | História | China
Cota: 78(091) CHI ZHE|FO
[355175]  Show Record 
Universidade de Fudan. Faculdade de História
Zhongguo Jindai Shi / Universidade de Fudan, Faculdade de História. - Shanghai : Shaghai Renmin Chubanshe, . - 369 p.
Descritores: História | China
Cota: 94 CHI ZHO|FO
[355179]  Show Record 
Zhongguo Jingji Shi Lunwen Ji / pref. Fu Yiling. - Fujian : Fujian Renmin Chunbanshe, . - 367 p.
Descritores: Economia | História | China
Cota: 33(091) CHI FU|FO
[355207]  Show Record 

Zhongguo Xiandai Shi / Huang Yuanqi. - Henan : Henan Renmin Chubanshe, . - 436 p.
Descritores: História | Japão | China
Cota: 94 CHI HUA|FO
[355221]  Show Record 

Zhongguo Laogong Yundong Shi / Ma Chaojun. - Taibei : Zhongguo Laogong Yundong Shi Biancuan Weiyuan Hui, . - 282 p.
Descritores: História | China
Cota: 94 CHI MA|FO
[355275]  Show Record 

Zhongguo Juchang Shi / Zhou Yibai. - Changsha : Shangwu Yinshuguan, . - 120 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 792(091) CHI ZHO|FO
[355277]  Show Record 

Zhongguo Geming Shi / Harold R. Issacs. - Shanghai : Xiangdao Shuju, . - 441 p.
Descritores: História | China
Cota: 94 CHI HAR|FO
[355278]  Show Record 
Instituto de História da Dinastia Qing da Universidade da China
Zhongguo Jindai Shi Lunwen Ji (Xiace) / Instituto de História da Dinastia Qing da Universidade da China. - Beijing : Zhonghua Shuju, . - 1146 p.
Descritores: História | Ensaios | Revolução de 1911 | Movimento de Reforma de 1898 | Xinhai Geming
Cota: 94 CHI ZHO|FO
[356751]  Show Record 

Zhongguo Liumang Shi / Chen Baoliang. - Beijing : Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, . - 406 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356758]  Show Record 

Zhongguo Gudai Fushi Shi / Zhou Xibao. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 542 p.
Descritores: Vestuário | Usos e costumes | História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356833]  Show Record 

Zhongguo Xiju Jian Shi / Dong Meikan. - Hong Kong : Shangwu Yinshu Guan, . - 160 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356841]  Show Record 

Zhongguo Gudai Xiju Shi / Tang Wenbiao. - Taibei : Lianjing Chubanshiye Gongsi, . - 278 p.
Descritores: História | Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356842]  Show Record 

Zhongguo Shi Da Gudian Beiju Ji / Wang Jisi. - Shanghai : Shanghai Wenyi Chubanshe, . - 1050 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356843]  Show Record 

Zhongguo Shi Da Gudian Beiju Ji / Wang Jisi. - Shanghai : Shanghai Wenyi Chubanshe, . - 1050 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356880]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi Jiangzuo / Zhou Yibai. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 247 p.
Descritores: Teatro | História | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356919]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi Jiangzuo / Zhou Yibai. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 247 p.
Descritores: Teatro | História | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356920]  Show Record 

Zhongguo Xiju Jian Shi / Dong Meikan. - Hong Kong : Shangwu Yinshu Guan, . - 160 p.
Descritores: História | Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356941]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi / Zhou Yibai. - Shanghai : Zhonghua Shuju, . - 3 v.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356950]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi / Deng Suining. - Hong Kong : Xianggang Yiwen Chubanshe, . - 136 p.
Descritores: História | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357041]  Show Record 

Zhongguo Jingju Shi (1) / Ma Shaopo. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 2 v.
Descritores: Ópera | História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO