Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 14 | 16 ms
[356924]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Lunwen Ji / Zhou Yibai. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 465 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356927]  Show Record 

Wu Mei Xiqu Lunwen Ji / Wu Mei. - Beijing : Wu Mei Xiqu Lunwen Ji, . - 560 p.
Descritores: Música | Ópera | Literatura | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[355179]  Show Record 
Zhongguo Jingji Shi Lunwen Ji / pref. Fu Yiling. - Fujian : Fujian Renmin Chunbanshe, . - 367 p.
Descritores: Economia | História | China
Cota: 33(091) CHI FU|FO
[355278]  Show Record 
Instituto de História da Dinastia Qing da Universidade da China
Zhongguo Jindai Shi Lunwen Ji (Xiace) / Instituto de História da Dinastia Qing da Universidade da China. - Beijing : Zhonghua Shuju, . - 1146 p.
Descritores: História | Ensaios | Revolução de 1911 | Movimento de Reforma de 1898 | Xinhai Geming
Cota: 94 CHI ZHO|FO
[360168]  Show Record 

Zhongguo Wenxue Piping Lunwen Ji / Huang Haizhang. - Changsha : Sociedade de Livros Yuelu, . - 249 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82 CHI HUA|FO
[372775]  Show Record 

Zhongguo Gudai Meixue Yishu Lunwen Ji / Jiang Kongyang. - Shanghai : Edições de Livros Antigos de Shanghai, . - 388 p.
Descritores: Estética | Artes | China
Cota: 7 CHI JIA|FO
[341057]  Show Record 

Zhongguo Gudai Xiqu Banhua Ji = Gravuras de óperas antigas da China / Zhou Xinhui. - Beijing : Editora Xueyuan, . - 682 p.
Descritores: Ópera | Artes do espectáculo | China
Cota: 73:792 CHI ZHO|FO
[354836]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Gushi (Di Er Ji) / Wang Jixiang. - Shijiazhuang : Hebei Renmin Chubanshe, . - 277 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 82-34 CHI WAN|FO
[354846]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Gushi (Di Yi Ji) / Yu Lin. - Shijiazhuang : Hebei Renmin Chubanshe, . - 270 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 82-34 CHI YU|FO
[354847]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Gushi (Di San Ji) / Gu Qu. - Shijiazhuang : Hebei Renmin Chubanshe, . - 310 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 82-23 CHI GU|FO
[354849]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Gushi (Di Si Ji) / Gu Qu. - Shijiazhuang : Hebei Renmin Chubanshe, . - 370 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 82-34 CHI GU|FO
[356831]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Gushi (Di Si Ji) / Wang Jixiang. - Shijiazhuang : Hebei Renmin Chubanshe, . - 370 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[354852]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Yu Zhongguo Zongjiao / Zhou Yude. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 202 p.
Descritores: Música | Artes do espectáculo | China
Cota: 782:299.51 CHI ZHO|FO
[356873]  Show Record 

Xiqu Jumu Lunwen Xuan / Zhang Geng. - Shanghai : Shanghai Wenhua Chubanshe, . - 134 p.
Descritores: Literatura | Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO