Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 02 | 01 ms
[354323]  Show Record 

Liuzi Xi Jianshi / Ji Genyin. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 263 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI JI|FO
[357115]  Show Record 

Shandong Difang Xiqu Juzhong Shiliao Huibian / Li Zhaobi, Ji Genyin. - Jinan : Shandong Renmin Chubanshe, . - 382 p.
Descritores: História | Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO