Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 01 | 01 ms
[366847]  Show Record 

Zhongguo Meishu Quanji, Diaosu Bian, 6, Yuan, Ming Qing Diaosu / Yang Boda. - Beijing : Edições de Belas Artes do Povo, . - 190, 62 p.
Descritores: Escultura | China
Cota: 745 CHI YAN|FO