Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 01 | 26 ms
[340883]  Show Record 
China. Beijing Municipality, Zhengyangmen Administration Department
Historical photos of old Beijing = Jiu jing shi zhao / ed. Hu Piyun, Fu Gongyue ; trad. Mai Yangzeng, Ji Ang. - Beijing : Beijing Publishing House, . - 308 p. - A series of Zhengyangmen)
Descritores: Artes visuais | História | China
Cota: 94:77(510)/HIS|FO