Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 02 | 16 ms
[372946]  Show Record 

Tan Mei Shujian / Zhu Guangqian. - Shanghai : Edições da Literatura e Arte de Shanghai, . - 172 p.
Descritores: Filosofia | Estética | China
Cota: 7 CHI ZHU|FO
[356874]  Show Record 
Wu Mei Xin Tan. - Shanghai : Hua Dong Shifan Daxue Chubanshe, . - 102 p.
Descritores: Teatro | Belas Artes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO