Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 375 | 11 ms
 Ir para 
 
12345678 >
[355177]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 49 p.
Descritores: História | Relações internacionais | China
Cota: 94 CHI XUE|FO
[355190]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 45 p.
Descritores: História | Relações internacionais | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355191]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 43 p.
Descritores: História | Relações internacionais | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355192]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 95 p.
Descritores: História | Relações internacionais | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355216]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 92 p.
Descritores: História | Vietname | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355217]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 91 p.
Descritores: História | Relações internacionais | Taiwan | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355218]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 59 p.
Descritores: História | Relações internacionais | Cultura | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355279]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 96 p.
Descritores: História | Relações internacionais | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355280]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 45 p.
Descritores: História | Relações internacionais | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355281]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 43 p.
Descritores: História | Relações internacionais | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355282]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 41 p.
Descritores: História | Relações internacionais | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[364535]  Show Record 

Shi Xian Shi Fo Shi Sheng / Zhang Gongchang. - Taipei : Árvore Sempre Verde, . - 249 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-1 CHI ZHA|FO
[312134]  Show Record 

A comparative study of Su Shi's He Tao Shi / Vincent Yang
Descritores: História | China
Cota: PP311/MS|FO
[338362]  Show Record 

A comparative study of Su Shi's He Tao Shi / Vincent Yang
In: Monumenta Serica. - V. 56 (2008), pp. 219-258
Descritores: História | China
Cota: PP311/MS|FO
[354900]  Show Record 

Zhongguo Juzhong Shi -- Kunju Fazhan Shi / Hu Ji, Liu Zhizhong. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 758 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI HU|FO
[355133]  Show Record 

Jiu Shi Yu Jiu Shi / Tian Mingyang. - Taipei : Changchun Shu Shufang, . - 177 p.
Descritores: História | Vinho | China
Cota: C29-029|FO
[357327]  Show Record 

Zhongguo Shi Shi / Lu Kanru, Feng Ruanjun. - [S.l.] : Dajiang Shupu, . - 3 v.
Descritores: História | Artes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[364881]  Show Record 
Xian Qin Shi Zhuan Wen Yi Shi / Qu Shiji, He Qinfu, Min Deyi. - Heilongjiang : Edições do Povo de Heilongjiang, . - 265 p.
Descritores: História | Biografia | China
Cota: 94 CHI QU|FO
[369637]  Show Record 

Su Shi shi xuan zhu / Wu Lu Shan, Xia Chengtao, Xiao Mei. - Tianjin : Editora de Literatura e Arte de Baihua, . - [9] 284 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI SU|FO
[369661]  Show Record 

San cao shi yi shi / Qiu Yingsheng, Gao Shuang. - Heilongjian : Editora do Povo de Heilongjian, . - 139 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI QIU|FO
[370078]  Show Record 

Panyu Pan Shi Shi Lue / Pan Yizeng. - Panyu : Escola Privada da Família Pan, . - 4 v.
Descritores: História | China
Cota: 82-1 CHI PAN|FO
[370112]  Show Record 

Song Xian Fen Shi Shi Ji / Xu Shaoyun. - Cantão : Yong Xin Yin Wu, . - 80 f.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI XU|FO
[372871]  Show Record 

Han Wei Liu Chao Shi Yi Shi / Wang Jingni. - Heilongjiang : Edições do Povo de Heilongjiang, . - 255 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI WAN|FO
[436091]  Show Record 

Er shi shi ji Aomen tian zhu jiao yin yue / Dingchang Dai. - [Macau : Instituto Cultural do Governo da R.A.E. de Macau, . - 240, [2] p. : il. ; 26 cm. - Texto em chinês.
Descritores: Macau | Música
Cota: 10-(1)-15-41-42|BGUC
[357336]  Show Record 

Zhongguo Shi Xue Tonglun / Fan Kuang. - Hong Kong : Shangwu Yinshu Guan, . - 277 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[227520]  Show Record 

L'alimentation chez les shi / J.-B. Cuypers. - Tervuren - Belgique : Musée Royal de l'Afrique Centrale, . - 249 p. : il. ; 27 cm. - Annales : Sciences humaines. 8)
Descritores: África | Vida social | Nutrição
Cota: PP1038A|AHM
[245294]  Show Record 

The classics of confucius book of odes (shi - king) / L. Cranmer-Byng. - 2ª ed.. - London : John Murray, . - 56 p. ; 17 cm
Descritores: Literatura
Cota: 7282|CLP Goa
[283952]  Show Record 

Negation and the causative verb shi [chinese character] in Han period Chinese / Barbara Meisterernst
Descritores: Linguística | China
CDU: PP239/BS
Cota: PP239/BS|FO
[326805]  Show Record 

Shi betal prasannah : os templos de betal de priol, velinga e querim : Shi betal prasannah : the temples of betal in priol, velinga and querim / Pedro Pombo
In: Revista quadrimestral da Fundação Oriente. - Nº 16 (Dezembro 2006), p. 113-126
Descritores: Ciências sociais | Macau
Cota: CS-2283|FCM
[327219]  Show Record 

Qin Shi Huang, the first emperor of China / Wu Zilin, Guo Xingwen ; trad. Fan Hengfu. - Hong Kong : Hong Kong Man Hai, . - 142 p. : il. ; 18 cm
Descritores: História | China
Cota: HM-2377|FCM
[327380]  Show Record 

Shi Wan : selecção de obras da colecção do museu Luís de Camões / António Conceição Júnior. - Macau : Leal Senado, . - 100 p. : il. ; 30 cm. - Edição trilingue
Descritores: Catálogo | Exposições | Arte | China
Cota: CEd-2760|FCM
[340883]  Show Record 
China. Beijing Municipality, Zhengyangmen Administration Department
Historical photos of old Beijing = Jiu jing shi zhao / ed. Hu Piyun, Fu Gongyue ; trad. Mai Yangzeng, Ji Ang. - Beijing : Beijing Publishing House, . - 308 p. - A series of Zhengyangmen)
Descritores: Artes visuais | História | China
Cota: 94:77(510)/HIS|FO
[340946]  Show Record 

Shi Qi Zhongguo de Bijiasuo / Chen Bing. - Hong Kong : HongKong Yinhe Publishing House, . - 93 p.
Descritores: Biografia | Artes | Pintura | Hong Kong
Cota: 75 HON CHE|FO
[340969]  Show Record 

Yuan shi = História de Yuan / Song Lian. - Beijing : Editora China, . - 15 v.. - História das dinastias. 23)
Descritores: Pintura | China
Cota: 94 CHI (Yuan)|FO
[340970]  Show Record 

Jin Shi = História de Jin / Tuo Tuo. - Beijing : Editora China, . - 8 v.. - História das dinastias. 22)
Descritores: História | China
Cota: 94 CHI (Jin.2)=581|FO
[340971]  Show Record 

Liao shi = História de Liao / Tuo Tuo. - Beijing : Editora China, . - 5 v.. - História das dinastias. 21)
Descritores: História | China
Cota: 94 CHI (Liao)=581|FO
[340972]  Show Record 

Jiu Wudai Shi = Antiga história das cinco dinastias / Xue Juzheng. - Beijing : Editora China, . - 6 v.. - História das dinastias. 18)
Descritores: História | China
Cota: 94 CHI (Wudai.Jiu)=581|FO
[340974]  Show Record 

Song Shi = História de Song / Tuo Tuo. - Beijing : Editora China, . - 40 v.. - História das dinastias. 20)
Descritores: História | China
Cota: 94 CHI (Song)=581|FO
[340975]  Show Record 

Xin Wudai Shi = Nova história das cinco dinastias / Ouyang Xiu. - Beijing : Editora China, . - 3 v.. - História das dinastias. 19)
Descritores: História | China
Cota: 94 CHI (Wudai.Xin)=581|FO
[340987]  Show Record 

Ming shi = História de Ming / Zhang Tingyu. - Beijing : Editora China, . - 28 v.. - História das dinastias. 24)
Descritores: História | China
Cota: 94 CHI (Ming)=581|FO
[341044]  Show Record 

Pu Guo Shi Lue = Breve história de Portugal / Luís Gonzaga G. Gomes. - Macau : Instituto Cultural de Macau, . - 130 p.
Descritores: História | Portugal
Cota: 94 POR GOM|FO
[341056]  Show Record 

Aomen Youchuo--Youzheng Shi = História de selos postais e de correio de Macau / Kuang Richang. - Macau : Clube Filatélico de Macau, . - 50 p.
Descritores: História | Macau
Cota: 656 CHI KUA|FO
[341058]  Show Record 

Ershisi Shi Ji Zhuan Renming Suoyin / Zhang Chenshi, Wu Shuping. - Beijing : Edições da China, . - 1005 p.
Descritores: História | Biografia | China
Cota: 929 CHI ZHA|FO
[341063]  Show Record 

Hai Shi Yu Si = Onde a terra se acaba, e o mar começa / Su Jian. - Macau : Fundação Macau, . - 322 p. - Estudos de Macau)
Descritores: História | Macau
Cota: 910 POR SU|FO
[341069]  Show Record 

Zhongguo Yanhua Faxian Shi = História da descoberta das pinturas rupestres da China / Chen Zhao Fu. - Shanghai : Edições Populares de Shanghai, . - 467 p.
Descritores: Artes | China
Cota: 7.031 CHI CHE|FO
[350221]  Show Record 

À procura de Shi Tao / Ana Marchand. - Macau : Fundação Oriente, . - [36] p.
Descritores: História | Macau
Cota: 0181-EXP|FO
[350250]  Show Record 

Shi Hu. - Macau : Leal Senado de Macau, . - [57] p.
Descritores: História | Macau
Cota: 0210-EXP|FO
[354414]  Show Record 

Fujian Xi Shi Lu / Lin Qingxi, Zheng Yongqing, Liu Xiangru. - Fuzhou : Fujian renmin Chubanshe, . - 240 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | china
Cota: 792(091) CHI LIN|FO
[354456]  Show Record 

Yue Ju Shi / Lai Bojiang, Huang Jingming. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 402 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 782(091) CHI LAI|FO
[354468]  Show Record 
Guangxi Xiju Shi Lunwen Ji. - Guangxi : Guiangxi Zhuangzu Zizhiqu Xiju Yanjiu Shi, . - 239 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 792(091) CHI GUA|FO

123movies