Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 09 | 14 ms
[366845]  Show Record 

Zhongguo Meishu Quanji, Gongyi Meishu Bian 8 Qiqi / Wang Shixiang. - Beijing : Edições de Objectos Culturais, . - 190, 68 p.
Descritores: Artesanato | China
Cota: 745 CHI WAN|FO
[365239]  Show Record 

Zhongguo Meishu Quanji, Gongyi Meishu Bian, 12, Minjian Wanju, Jianzhi Piying / Cao Zhenfeng. - Beijing : Edições de Belas Artes do Povo, . - 209 p.
Descritores: Artesanato | Belas artes | China
Cota: 745 CHI CAO|FO
[366846]  Show Record 

Zhongguo Meishu Quanji, Daosu Bian, 12 Sichuan Shiku Diaosu / Li Sisheng. - Beijing : Edições de Belas Artes do Povo, . - 205, 66 p.
Descritores: Escultura | China
Cota: 745 CHI LI|FO
[366847]  Show Record 

Zhongguo Meishu Quanji, Diaosu Bian, 6, Yuan, Ming Qing Diaosu / Yang Boda. - Beijing : Edições de Belas Artes do Povo, . - 190, 62 p.
Descritores: Escultura | China
Cota: 745 CHI YAN|FO
[366848]  Show Record 

Zhongguo Meishu Quanji, Diaosu Bian 4 Sui Tang Diaosu / Shi Yan. - Beijing : Edições de Belas Artes do Povo, . - 212, 71 p.
Descritores: Escultura | China
Cota: 745 CHI SHI|FO
[366849]  Show Record 

Zhongguo Meishu Quanji, Huihua Bian 20 Banhua / Wang Bomin. - Shanghai : Edições de Belas Artes do Povo de Shanghai, . - 218, 76 p.
Descritores: Gravura
Cota: 745 CHI WAN|FO
[360266]  Show Record 
Instituto Central de Arte e Artesanato
Zhongguo Gongyi Meishu Jiansh / Instituto Central de Arte e Artesanato. - Beijing : Edições de Belas Artes do Povo, . - 133 p.
Descritores: Artes | Artesanato | China
Cota: 73(091) CHI ZHO|FO
[341043]  Show Record 
China. Educação de Shandong
Zhongguo Minjian Meishu Quanji = Colecção de arte folclórica da China. - Shandong : Educação de Shandong, . - v. - Arte folclórica da China)
Descritores: Artes | Religião | China
Cota: CHI 73/76 ZHO|FO
[365238]  Show Record 

Zhongguo Minjian Meishu Quanji, 4 Shanxi / Bo Songnian. - Beijing : Edições de Belas Artes do Povo, . - 215 p.
Descritores: Belas artes | Artesanato | China
Cota: 745 CHI BO|FO